آزمایش سیلیکوپاد

شرکت پادنا طی چند سال آزمایش آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای، تجارب بسیار ارزنده ای را در خصوص کاربرد سیلیکوپاد علیه خسارت آفاتی همچون پسیل پسته، سفید بالک گلخانه، تریپس پیاز، کنه های گردآلود و حشرات مکنده و همچنین کاهش میزان مصرف سموم، افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی(گرما، سرما و شوری) و افزایش خاصیت انبارداری محصولات به دست آورده است. این شرکت در سه سال اخیر در باغات پسته شهرستان تربت جام-استان خراسان رضوی و استان کرمان طی پایلوت گذاری جداگانه ای با بررسی نقش سیلیکوپاد در افزایش مقاومت گیاه در برابر برخی آفات مثل پسیل پسته و افزایش مقاومت گیاه به برخی از تنشهای محیطی و افزایش کمیت و کیفیت محصول نشان داد که سیلیسیم با توجه به تجمع در دیواره سلولی مقاومتی قابل مشاهده ای در بافت گیاه به وجود می آورد که با تحریک سیستم دفاعی گیاه باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنشها و بیماریها و آفات، افزایش مقاومت گیاه در برابر دمای بالای محیط میگردد و همچنین با خاصیت چسبانندگی خود می تواند کودها و سمومی را که در اختلاط با آنها قرار میگیرند را بهتر و بیشتر به سطوح برگ، اندامهای هوایی و ریشه ها بچسباند که این امر باعث کاهش میزان مصرف سموم و حتی کودها میگردد. بعلاوه این ترکیب باعث افزایش میزان عملکرد در واحد سطح می گردد. با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت که کاربرد صحیح سیلیکوپاد می تواند موجب افزایش سازگاری و تحمل به بیماریها، کاهش یروز کمبودهای غذایی، افزایش تحمل شرایط پرتنش مانند شوری و خشکی، تغییرات شدید دمایی، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی شود.

امروز : 102 دیروز : 423 این ماه : 33289 بازدید کل : 43750